Екоинспекцията в Пловдив състави 9 акта на производства за замърсяване на въздуха през октомври

Публикувана 10.11.2022

Девет акта са получили производствени дружества като нарушители на Закона за чистотата на атмосферния въздух през октомври, съобщиха от РИОСВ – Пловдив. Те не са спазили изискванията да предоставят на екоинспекцията информация и отчети за дейността си или не са провеждали собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от производствените им мощности.

Засиленото внимание в контролната дейност през октомври с фокус състоянието на въздуха е от изключителна важност за територията на област Пловдив, особено със започването на отоплителния сезон, казват от Екоинспекцията.

Експертите са извършили общо 147 проверки на 110 обекта, реагирали са на 49 сигнала и жалби, и са съставили 14 акта на нарушители на екологичното законодателство.

Четири акта са съставени на юридически лица, за които е установено, че са нарушили изискванията на Закона за водите – сред тях са хотел с ресторант и цех в община Родопи, център за търговия, сервиз и ремонт на кари и почистваща техника в с. Бенковски, две винарски изби в Съединение и Перущица. След проведен мониторинг е установено, че те са превишили нормите за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, определени в разрешителните им за заустване на отпадъчни води.

Акт е връчен и на физическо лице от село Първенец, общ. Родопи, за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. До това се е стигнало, след като експертите на екоинспекцията са установили изсичане и изкореняване на дървесна растителност и премахване на повърхностния почвен слой в поземлени имоти,  попадащи в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, без да е проведена изискуемата процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони. 

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 256 инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. 

За да насочи вниманието на гражданите, местните администрации и бизнеса, РИОСВ – Пловдив продължава информационната кампания, свързана с отговорността за опазване на атмосферния въздух и причините за замърсяването му.

Източник: GustoNews