КОЦ-Пловдив излезе със Становище във връзка с одит в лечебното заведение

Публикувана 24.11.2021

Излязоха със Становище от „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД във връзка с изнесената на вчерашното заседание на Общински съвет – Пловдив информация за резултати от направен одит на здравното заведение.

Ето съдържанието на документа: 

СТАНОВИЩЕ

В периода юли-август 2021г.,  бе извършен одит на Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, като одитът обхваща периода от 01.01.2021 г. до 19.07.2021г. Всички препоръки от одиторите са изпълнени и към настоящия момент новото ръководство на лечебното заведение е предприело действия да не бъдат допускани повече пропуски.

Ползването на допълнителни услугите на адвокат, „въпреки наличието на щатен юрисконсулт“ или на какъвто и да е друг специалист, се определя от натовареността и интензитета на работа, а реално свършената работа и добрите резултати, през втората половина на одитирания период, са налице. Не съществува законова рамка, ограничаваща възможностите за наемане на лиц/е/а на гражданско правоотношение за извършването на определена работа/дейност дори и тази работа да попада в трудовата характеристика на служители по трудово правоотношение. 

Всички договори в лечебното заведение са били обект на вътрешния одит през м. юли, но само в няколко има препоръки за корекции, според гледната точка на проверяващите. Също така следва да се отбележи, че в случая не става въпрос за нарушения, тъй като не са налице нарушения на конкретни нормативни разпоредби, а става въпрос за непълноти или пропуски, които биха могли да създадат определен риск за организацията на работа в лечебното заведение. Същите са взети предвид от новото ръководство на лечебното заведение, което стриктно се придържа към препоръките на одита.

Вследствие на сключен договор за изготвяне на проектни документации за обществени поръчки, само за 8 месеца, изпълнителят е подготвил и довел до успешен край 90% от процедурите за обществени поръчки, с които лечебното заведение е закупило медицинска апаратура през 2021 г. като голяма част от тези поръчки са по решения на Общински съвет - Пловдив от далечните 2018 и 2019 г. Тази апаратура е особено важна, както за подобряване качеството на здравните услуги, които се предоставят на гражданите, така и за повишаване на конкурентоспособността на лечебното заведение.

Във връзка с изказани твърдения, че в някои обекти на лечебното заведение, от предишно ръководство, са заплатени строително-монтажни работи, които не са актувани или не са извършени, бих искал да посоча, че от страна на настоящото ръководство на „КОЦ – Пловдив“ ЕООД са въведени контролни механизми, целящи да ограничат риска от допускане на подобни нарушения, а всички несъотвествия между реално извършени и отчетени дейности са отстранени. Лечебното заведение получи и писмо от главния вътрешен одитор, с което се одобряват и привестстват предприетите действия по изпълнението на дадените препоръки.

В заключение, бих искал да потвърдя още веднъж, че в изпълнение на своите задължения, настоящето ръководство се придържа стриктно към всички законови изисквания и отчетност и базира работата си на публичност и прозрачност.


Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.

Управител

“Комплексен онкологичен център” - Пловдив

Източник: GustoNews