Важно от Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив!

Публикувана 03.11.2021

Важна информация за гражданите съобщи директорът на “Социално подпомагане“ - Пловдив д-р Надя Танева. Тя се отнася до зачестилите запитвания за начините на подаване на заявления - декларации за отпускане на помощи. 

I. Заявления-декларации и необходимите документи към тях, могат да се подават освен лично в приемните на ДСП-Пловдив и по следните начин: 

  1. Лицензирани пощенски оператори/ „Български пощи“АД и др. оператори/ на адрес: гр. Пловдив, бул. Руски“№13, ет.2 ,стая 3 Дирекция „ Социално подпомагане“-Пловдив
  2. Система за сигурно електронно връчване/ССЕВ/
  3. По ел. път- на следните електронни адреси:

3.1.          Email: dsp-plovdiv@asp.government.bg

3.2.          Заявления- декларации за отпускане на социални и семейни помощи, както следва:

ü  За район Северен-тел. 032/940051 и email:ebozeva@asp.government.bg

ü  За район Южен- тел. 032/205008 и

email: еdivarova@asp.government.bg 

ü  За район  Централен и Западен- тел. 032/643483 и email:sharizanova@asp.government.bg и vvgrigorova@asp.government.bg

ü  За район  Източен- тел. 032/280019 и

     еmail: ttonova@asp.government.bg и   ibozhilova@asp.government.bg

ü  За район Тракия- тел. 032/280032 и еmail: sbozhanova@asp.government.bg

 

3.3.    Заявления - декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа, целеви помощи за  помощни средства, приспособления и медицински изделия, лична помощ и социални услуги за пълнолетни лица.

еmail:istefanova@asp.government.bg;  makostova@asp.government.bg

samarinova@asp.government.bg

 

3.4.          Сигнали и запитвания за отдел“ Закрила на детето“

тел.032/643964 и 032/253664

еmail: vgoranova-vrancheva@asp.government.bg

mkukov@asp.government.bg

aahristova@asp.government.bg

avderneva@asp.government.bg 

За въпроси и запитвания гражданите могат да звънят и на телефона в деловодството на Дирекция „ Социално подпомагане“- Пловдив- тел. 032/634495.  

Заявления-декларации могат да бъдат изтегляни от ел. страница на АСП:

https://asp.government.bg/bg/administrativni-uslugi-glavni

раздел Административно обслужване. 

II. Относно правото на подпомагане  с месечна социална помощ за лица и семейства, които имат подадени заявления – декларации, и отпуснати помощи през 2020/2021г. по чл. 16б от ППЗСП (за деца обучаващи се дистанционно), ви информирам, че те не следват да подават отново заявления – декларации. Достатъчно е да изпратят служебни бележки по образец за работещите в неплатен отпуск и служебна бележка за доходите на семействата.

С оглед превенция на COVID 19 и усложнената епидемиологична обстановка в страната, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив апелира гражданите да използват електронния път за подаване на заявления- декларации и необходимите документи към тях на посочените по-горе електронни адреси.

Източник: GustoNews