Режат лентата на компостираща инсталация в Община Марица

Публикувана 13.01.2021

Официална церемония „Рязане на лента“ организира Община Марица по повод изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. 

Проектът е финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0002-C03, чрез процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Официалната церемония ще се проведе от 13:00 ч. в с. Ясно поле, местността „Чарлъшки ливади“. Събитието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, уверяват от администрацията на Община Марица. 

Източник: GustoNews