В сила са допълнителните мерки в Пловдив със заповед на кмета

Публикувана 28.11.2020

Със Заповед на кмета Здравко Димитров и по решение на Общинския кризисен щаб се привежда в изпълнение Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването на територията на Община Пловдив и предвидените в нея допълнителни противоепидемични мерки.

Те влезнаха в сила късно снощи - от 23.30 ч. и ще продължат до 21 декември 2020 г. Пълният текст на документа е публикуван на официалния сайт на Община Пловдив.

В Заповедта си кметът Димитров нарежда:  

I. Отменям моя Заповед № 20ОА 2448/19.11.2020.

II. Въвеждам следната организация за прилагане и контрол на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, считано от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

1.      Дейностите и мероприятията по т. I., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 19 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г.  на министъра на здравеопазването се преустановяват при спазване на изключенията посочени в заповедта.

2.       Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. /Забраната не се отнася до контролните органи при осъществяване на контролната им дейност/.;

3.      Посещения в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни се допускат по изключение и по преценка на директора и след представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и при спазване на въведените противоепидемични мерки. /Забраната не се отнася до контролните органи при осъществяване на контролната им дейност/.

4.      Хранителните магазини да не допускат лица под 65-годишна възраст в часовете между 08:30 и 10:30 часа.

5.      Преустановява се дейността на всички кина, музеи, галерии, сценични прояви на територията на Община Пловдив.

6.      Всички физически и юридически лица, които предоставят услуги на гражданите /собственици или управители на обекти/ създават организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

7.      Директорите на детските градини и детските ясли на територията на Община Пловдив  преустановяват дейността си с изключение на изрично определените със заповед дежурни детски градини, които ще приемат децата на медицинските специалисти, работещи в COVID отделенията в болниците.

8.      При възможност всички работодатели и органи по назначаване да организират работния процес на служителите в дистанционна форма и да допускат присъствена форма на най-много 50% от персонала.

9.      Всички лица да имат поставено предпазно средства за лице при невъзможност от спазване на физическа дистанция от 1,5 м. на открити обществени места.

10. На всички пазари, тържища и базари да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция най-малко от 1,5м. между посетителите, като работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

11. За периода от 23.30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. на територията на община Пловдив се преустановява провеждането на фермерски пазари.

12. Изцяло се преустановява дейността на Детска железница „Знаме на мира“.

13. Възлагам на директорите и управителите на общинските заведения и специализирани институции за предоставяне на социални и здравни услуги да предприемат своевременни действия за контрол върху спазването на временните противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД 01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.

14. Възлагам на директора на О.П. „Общински пазари“ да създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5м. между посетителите на пазари, тържища и базари на открито и закрито.  

15. Възлагам на зам.-кмета с ресор "Образование и бизнес развитие" да създаде организация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 1 до 12 клас.

16. Възлагам на сектор „Общинска полиция“ да определи длъжностни лица и да създаде организация за ежедневно извършване проверки в масовия градски транспорт за спазване на въведените противоепидемични мерки с Решение № РД-20-157/19.10.2020г на Областния кризисен щаб. 

17. Възлагам на Началник-сектор „Общинска полиция“ лично или чрез определено от него длъжностно лице да представя до 11ч. пред Областен кризисен щаб ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания в транспортните средства от масовия градски транспорт.

18. Възлагам на директора на ОП „Организация и контрол по транспорта“ да създаде организация за проверка в масовия градски транспорт за поставени на видно място информационни табели според Решение № РД-20-157/19.10.2020г на Областния кризисен щаб, както и да увеличи автобусите в пиковите часове със засилен контрол върху спазването на  противоепидемичните мерки и избягването на струпване на хора според Решение № РД-20-159 от 26.10.2020г на ОКЩ.

19. Възлагам на зам.-кметовете с ресори „Обществен ред“,  "Образование и бизнес развитие" да осигурят контрол по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.

20. Възлагам на районите кметове на Община Пловдив и Пловдивски Инспекторат да организират екипи за извършване на проверки за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.

21. Възлагам на лечебните заведения ежедневно до 12:00 ч. да представят пред ОКЩ пълна информация за пациенти, диагностицирани с COVID-19 и съмнителни такива според Решение № РД-20-159 от 26.10.2020г на Областен кризисен щаб (ОКЩ). Лечебните заведения за болнична помощ, определени за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, да определят длъжностни лица, отговорни за стриктното, своевременното и точното въвеждане на данни в електронна среда за свободните легла в реално време според  Заповед РД-20-168 от 04.11.2020г. на председателя на Областния кризисен щаб.  

22. Кметовете на райони със свои заповеди да регламентират и да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. 

III. Възлагам на началник отдел „Комуникация и маркетинг“ да публикува на интернет страницата на общината настоящата заповед.

IV. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам.-кмет „Обществен ред“.

Източник: GustoNews