Община „Родопи” бе домакин на престижен форум

Публикувана 16.10.2020

Община „Родопи” и кметство Марково бяха домакин на първото работно заседание на  Комисията по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините в РБългария. Екипът гостува по покана на кмета на село Марково Десислава Терзиева, която е и заместник –председател на Комисията.

В рамките на два дни участниците заседаваха по темите за децентрализацията на общинската власт и местното икономическо развитие.

Форумът започна с приветствия към участниците от домакините - кметът на община „Родопи” Павел Михайлов и кметът на село Марково Десислава Терзиева.

„За нас в община „Родопи” е чест да сме домакин на форум с толкова важна тематика. Комисията по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм е една от ключовите комисии в НСОРБ”, подчерта в приветствието си кмета на общината Павел Михайлов. Пред членовете на Комисията той направи кратка презентация на общината с нейните дадености и икономически потенциал.

Поздрав и пожелание за ползотворна работа отправи и кметът на село Марково Десислава Терзиева. „Диалогът  и добрата комуникация са основен механизъм при вземането на решения, тук сме се  събрали отговорни хора, които вярват, че общините са двигателя на държавата и  ние трябва да продължим да работим в посока на тяхното развитие”,  подчерта Терзиева.

Водещ на събитието беше  Владимир Георгиев – председател на Комисията, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков.

В презентацията „Нашата визия за децентрализацията в България – какви мерки да предвидим в новата програма за децентрализация 2020-2025” лекторът Владимир Георгиев - председател на Комисията, подчерта, че след сериозни и постоянни усилия от страна на НСОРБ,  вече е сформирана работна група към Съвета по децентрализация за актуализация на Стратегията за управлението – хоризонт 2025 година.

Основни задачи на групата са подготовка на проект 2020-2025 за децентралзицията, изготвяне на анализ за състоянието на процесите и създаване на състав по децентрализация на  държавното управление.

Форумът предлага стратегически цели, които включват прехвърляне на правомощия и функции  от централната към местната власт в основни сектори, оптимално разпределение на ресурси между централното и местно самоуправление, граждански контрол върху действията на публичните институции и повишаване на влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана практика за регионално развитие.

Мотивът за предложенията е, че задълженията на общините стават все повече, но в същото време това не е обезпечено с необходимия финансов ресурс. Последият пример е с пандемията от COVID -19 и принудата общините сами да се справят със ситуацията.

Превенция и реакция при бедствия в новите условия, възможности за финансиране, приноса на доброволните формирования при извънредно положение бяха тема на обсъждане във втория панел на работната група. Своя опит споделиха гл. ком. Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност  и защита на населението” и  Ясен Цветков - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България.

По думите им общините трябва да обърнат сериозно внимание на сформиране на доброволни формирования по места. Те представляват изключително важен ресурс в помощ на общините в извънредни ситуации, при пожари, наводнения и природни бедствия.  На територията на България в момента има 233 доброволни формирования с над 3000 членове-доброволци. Част от тях са обединени в Национална асоциация на доброволците, която има за цел да стимулира изграждането на мрежа от доброволни формирования и насърчаване на доброволчеството в страната.

Местното икономическо развитие беше тема на дискусия в третия панел на двудневния форум. Вторият работен ден на Комисията започна с презентация на Проекта за Закон за индустриалните паркове. Законът е изключително важен за икономическото развитие на общините, за създаване на работни места и привличане на инвеститори по места. Неговите основни цели са  стимулиране на инвеститорите, създаване на благоприятна среда за екологията и иновативни производства и балансирано социално-икономическо развитие на регионите  и общините.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова сподели подхода на  общината към местното икономическо развитие за новия програмен период на ОП  „Региони в растеж”- 2021-2027 година. 3, 1 милиард лева ще бъдат разпределени между първите десет града в България. Те ще бъдат разделени в три клъстъра и ще работят по проекти в три различни групи – интегрирано градско развитие, интегрирано развитие на териториите и техническа помощ. Подчертано беше, че 30% от бюджета, с който ще разполагат големите градове, трябва да бъдат вложени за съвместни проекти със съседни малки общини. Акцентът в новия програмен период  е планирането и изпълнението на интегрираните подходи.

Реалният опит в привличането на инвеститори в подкрепа на местната икономика, работната група видя в презентацията на най-голямата и най-устойчива промишлено-търговска зона  в Югоизточна Европа, разположена на територията на шест общини в Пловдивска област - Тракия Икономическа зона. Основните изводи, които направиха презентаторите за очаквани инвестиции, са наличие на  подготвени кадри, които да започнат работа веднага, дългосрочна стратегия за развитие на оператора, който предлага обособената територия с възможност  за екосистема от фирми - доставчици.

В края на форума беше дадена думата и на кмета на община „Родопи” Павел Михайлов. В качеството си на домакин на събитието той направи кратко представяне на общината и коментира ролята на местната власт в публично-частни  инициативи.  

Двудневната работна среща завърши с разходка из Стария град на Пловдив, а членовете на комисията бяха първите, които видяха най-новите туристически продукти на Общински институт „Старинен Пловдив” – тематичен екскурзионен тур и навлизането на европейското по нашите земи в „Из алафрангата в Стария град”.

Източник: GustoNews