Стартира конкурсът за избор на управител на КОЦ - Пловдив

Публикувана 04.08.2020

Стартира конкурсът за избор на управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив. Петима са кандидатите, които участват в него. По реда на постъпилите в деловодството на Община Пловдив това са: проф. д-р Илия Баташки, проф. д-р Мариана Янева, доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д-р Парашкев Цветков и проф. д-р Петър Петров.

Комисията, която провежда конкурса, е в състав председател: д-р Калин Калинов, директор дирекция „Здравеопазване“, общинските съветници Йордан Илиев, Ангел Славов, Слави Георгиев и заместник-директорът на РЗИ – Пловдив д-р Аргир Аргиров.

Надпреварата за управител ще се проведе в три етапа:

- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

- събеседване с кандидатите по теми, които касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на КОЦ – Пловдив.

Комисията разглежда заявленията и документите по реда на постъпването им в присъствието на кандидатите, след което прави оценка на представените програми за развитието дейността на дружеството за тригодишен период. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата, не по-ниска от много добър 4,50

Оценката на програмата за развитието и дейността на дружеството се формира въз основа на следните критерии:

Съответствие на проекта с нормативната уредба;

Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

Анализ на здравно-демографските и здравно-икономическите показатели;

Съответствие на разработения проект със състоянието на лечебното заведение.

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите се формира  по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

Източник: GustoNews