Атанас Калчев - кмет на Кричим

Кметът на Кричим: Крайно време е да се спре вменяването на ангажименти на кметовете по проблемите във ВиК сектора

Публикувана 29.07.2020

"Крайно време е да се спре порочната практика, да се вменяват до безкрайност ангажименти на кметовете на общини по регулационни и контролни функции имащи отношение по проблемите във ВиК сектора, които не е тайна, че са в национален мащаб", заяви кметът на Кричим Атанас Калчев в социалната мрежа.

Ето позицията на кмета Калчев, без редакторска намеса:

Във връзка с получено уведомление от Националното сдружение на общините в Р България до всички кметове на общини, произтичащо от писмо на МРРБ до НСОРБ относно осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването на населените места, считам за наложително да подчертая:

- съгласно писмото  от Министъра на регионалното развитие, се обръща внимание, че от общинските администрации във връзка с техните правомощия и задълженията им по отношение водоснабдяването на населените места, регламентирани в нормативната уредба - Закона за водите, Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и др., следва да проявят ангажираност и да предприемат действия по осъществяване на превантивни мерки и ограничаване на последствията от негативното въздействие на неблагоприятни климатични фактори /засушавания, бури, обилни валежи/, върху водоснабдяването на населените места, включително навременно въвеждане на режим на водоползване, лимити на водопотребление, ограничаване на водоползването и налагане на забрана за ползване на питейна вода за непитейни цели, при намаляване на водните ресурси или влошаване на качеството на водата, както и за осигуряване на контрола за спазване на наложените ограничения и забрани за ползване на вода и обезпечаване на нуждите от питейна вода за обекти с обществено предназначение;

- Преди да се иска от кметовете на общини да въвеждат режими на водоползване на питейна вода при възникнала небходимост.

- Преди да се иска от кметовете на общини да въвеждат лимити на водопотреблнието при възникнала необходимост и да налагат забрани за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на балкони, миене на МПС- та по улиците и др., както  и прилагане на административно репресивни мерки спрямо нарушителите на въведените забрани, които въпреки всичко си плащат чинно използваните водни коичества, които са и отчетени по съответния ред от водомерите,  които пък се контролират от съответните В и К дружества (било то държавни и/или общински), е законосъобразно и целесъобразно

Министъра на регионалното развитие да разпореди незабавно на В и К операторите, които са и търговски дружества да се поставят измервателни уреди (водомери) на всички абонатите на съответните дружества в ромските махали на територията на цялата страна.

- С незабвна промяна на действащата нормативна уредба да се вменят ясни и конкретни задължения по контролните функции на В и К операторите върху разхищетението на публичен държавен ресурс, какъвто е и водата за питейно-битово ползване, освен водата за напояване на земедеските земи и др. стратегически цели.

- Ефективно да се събират натрупаните задълженията от всички длъжници ползвали водния ресурс в цялост, без значение голям, среден или малък ползвател, (без да се делят на "наши" и други).

- Крайно време е да се спре порочната практика, да се вменяват до безкрайност ангажименти на кметовете на общини по регулационни и контролни функции имащи отношение по проблемите във В и К сектора, които не е тайна, че са в национален мащаб, и в същото време държавата, чрез нейните търговски дружества, да събира парите на добросъвестните  водоползвателите, и да не може да се справи с ефективното им събиране и реалното им ползвне по кокретното предназначение от една определена прослойка на обществото ни.

Източник: GustoNews