Единствено „Градски транспорт Пловдив - 2020“ участва в поръчката за 8-те градски автобусни линии

Публикувана 28.07.2020

ДЗЗД „Градски транспорт Пловдив - 2020“ е единственият участник, подал документи за обявената от Община Пловдив обществена поръчка за извършване на пътнически превоз по 8 градски автобусни линии - 4, 10, 12, 20, 22, 24, 27 и 93. Това стана ясно, след като днес комисията отвори документите с информацията за участниците по електронен път при спазване на действащите правила за работа в системата ЦАИС-ЕОП.

Според условията за кандидатстване в обществената поръчка участниците трябва да разполагат с минимален общ брой 73 автобуса с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, от които най-малко 35 автобуса за превоз на трудно подвижни лица. Всичките 73 автобуса, необходими за изпълнението предмета на поръчката, трябва да са от класове І и ІІ по смисъла на чл. 149 от Закона за движението по пътищата, да са в съответствие с екологична категория „Евро VI“ или еквивалентна и да са оборудвани с технически изправни климатични системи, обхващащи целия салон. Срокът на изпълнение на поръчката е до 2028 г. Очакваният годишен пробег за всичките автобуси по въпросните линии е над 4,6 милиона километра.

На по-късен етап ще бъде отворена и ценовата оферта, подадена от консорциума, в който влизат „Автобусни превози Пловдив ЕООД“, „Меритранс – 2002“ ЕООД, „Меритранс – 2017“ ЕООД, „Хебросбус“ АД и  „Автотранс – 2000“ ООД. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП, е 22 895 604,96 лева без ДДС и включва: изплатени субсидии от държавен бюджет и изплатени компенсации.  

Съгласно документацията на възложителя Община Пловдив класираният участник ще има право да получава средства от:

- Субсидия за превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт;

- Компенсация за намалени приходи от прилагането на ценови облекчения за обществени пътнически превози за определени категории пътници;

- Приходи, реализирани от продажба на превозни документи;

- Приходи от реклама и други приходи, свързани с дейността;

Услугата „превоз на пътници“ ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

В началото на 2020 година изтече договорът за осемте линии от масовия градския транспорт. На 21 февруари Община Пловдив започна процедура по Закона за обществени поръчки, която още в самото си начало беше обжалвана.

В момента 8-е линии на градския транспорт, които са част от Общинската транспортна схема и са съгласно действащите маршрути и маршрутни разписания, се обслужват от фирми, които предоставят тази услуга чрез временни договори до окончателното финализиране на обществената поръчка и избора на изпълнител.

Източник: GustoNews