Приетите в специалност „Топлотехника“ в УХТ без такси за целия курс на обучение

Публикувана 07.07.2020

Студентите от специалност "Топлотехника" от професионално направление 5.4. "Енергетика" в Университета по хранителни технологии /УХТ/, приети през учебната 2020-2021 година,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си. Това съобщи зам.-ректорът по учебната дейност доц. Христо Спасов, който цитира 137 Постановление на МС. Оценяваме високо политиката на държавата, насочена към стимулиране на направления и специалности в сферата на висшето образование, които отговорят на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда и в които има недостиг на специалисти, коментира той.

Завършилите специалност „Топлотехника“  в ОКС „Бакалавър” имат отлични възможности за професионална реализация. Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната промишленост и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения, масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника, в обследването на сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност.

Поради различни причини в последните няколко години липсва голям интерес от страна на канадидат-студентите към  специалности в Техническия факултет на УХТ, а в същото време фирмите от хранителната индустрия и хранителното машиностроене изпитват остър недостиг и необходимост от подготвени висококвалифицирани специалисти в тези направления, коментира зам.-ректорът. Една от причините за слабия интерес към специалностите от Техническия факултет е и социално-икономическата бариера пред студентите за достъп до качествено висше образование. Освобождаването на студентите от такси в тези специалности е допълнителен стимул за засилване на интереса към тях.

Надяваме се, че този икономически стимул ще привлече вниманието на повече млади хора към специалностите от Технически факултет - „Топлотехника“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ и други, заяви доц. Спасов.  

Зам.-ректорът припомни, че желаещите да продължат образованието си в УХТ могат да подадат документи - на място в университета, в бюрата за прием или online, най-късно днес - 7 юли 2020 г., тъй като редовният изпит е на 9 юли,  а на 11-и ще бъде обявено първо класиране в университета.

Източник: GustoNews