Кметът Здравко Димитров: Тръгват про­ек­ти за 440 млн.

Публикувана 29.06.2020

Кметът на Пловдив Здрав­ко Ди­мит­ров в специално интервю по повод домакинството на града ни на пър­ва­та дис­ку­сия от кам­па­ни­я­та на в. "Стан­дарт" "За­ед­но сре­щу кри­за­та" - "Плов­див сре­щу кри­за­та". Ед­на от го­ле­ми­те це­ли на фо­ру­ма с учас­ти­е­то на ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов е в де­бат с биз­не­са да се под­по­мог­не из­гот­вя­не­то на сек­тор­ни и ре­ги­о­нал­ни ана­ли­зи за въз­раж­да­не на ико­но­ми­ка­та след ко­ро­на к­ри­за­та.

- Г-н Димитров, как Плов­див пре­ми­на през то­ва из­пи­та­ние? 

- Об­щи­на Плов­див и ръ­ко­во­де­ни­ят от мен кри­зи­сен щаб съ­що пред­прие спеш­ни мер­ки. За нас бе­ше най-важ­но да за­щи­тим хо­ра­та и да под­кре­пим най-теж­ко за­сег­на­ти­те от пан­де­ми­я­та - де­ца­та, въз­рас­тни­те и со­ци­ал­но сла­би­те. Ние бях­ме пър­ва­та об­щи­на, ко­я­то пред­прие и кон­крет­ни мер­ки за под­по­ма­га­не на мал­кия и сре­ден биз­нес, ус­лу­ги­те и твор­чес­ки­те гил­дии, ко­и­то бя­ха сред най-по­тър­пев­ши­те.

Плов­див пре­ми­на ус­пеш­но през из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние. Бях­ме един­ни, дис­цип­ли­ни­ра­ни и от­го­вор­ни.

- Кои ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри в гра­да бя­ха най-сил­но за­сег­на­ти?

- Плов­див е цен­тър на най-бър­зо раз­ви­ва­ща­та се ин­дус­три­ал­на зо­на в стра­на­та, в ко­я­то ра­бо­тят над 1 500 пред­при­я­тия с над 80 000 ра­бот­ни­ци в ре­ги­о­на. Си­ту­а­ци­я­та тук, в един по-ма­лък ма­щаб, пов­та­ря гло­бал­ни­те проб­ле­ми, ко­и­то пос­лед­ва­ха от ко­ро­нак­ри­за­та. Уве­ли­чи се не­си­гур­нос­тта на па­за­ра на тру­да, по­я­ви­ха се труд­нос­ти при за­дър­жа­не на пер­со­на­ла, сви­ха се про­из­вод­ства­та.

Спо­ред док­лад, из­ра­бо­тен по ини­ци­а­ти­ва на Об­щи­на Плов­див, през март 2020 г. про­миш­ле­но­то про­из­вод­ство се е сви­ло с 21.1% спря­мо съ­щия ме­сец на пред­ход­на­та го­ди­на и па­да до ни­ва­та от 2015 г. През май и юни оба­че ком­па­ни­и­те за­поч­на­ха да на­е­мат от­но­во и се­га мо­га да ка­жа, че си­ту­а­ци­я­та е ста­бил­на.

Биз­не­сът е оп­ти­мис­тич­но нас­тро­ен в края на вто­ро­то три­ме­се­чие, но и дос­та пред­паз­лив. На­дя­вам се да се за­па­зи та­зи по­ло­жи­тел­на по­со­ка. Съ­щев­ре­мен­но про­дъл­жа­ва­ме да ра­бо­тим по но­ви ин­вес­ти­ции в гра­да и в ре­ги­о­на.

- Кои бран­шо­ве в Плов­див имат най-го­ля­ма нуж­да от под­кре­па и в как­ва по­со­ка?

- Най-сил­но за­сег­на­ти­те сек­то­ри в гра­да са ту­риз­мът и пот­ре­би­тел­ски­те ус­лу­ги, ка­то и в ця­ла­та стра­на.

Спо­ред ек­спер­тния док­лад на ба­за на раз­лич­ни ин­ди­ка­то­ри за ту­рис­ти­чес­кия сек­тор през март сви­ва­не­то на биз­нес дей­нос­тта е 60% спря­мо март 2019 г. Пър­во­на­чал­ни­те от­ра­же­ния на кри­за­та вър­ху сек­то­ра имат сход­ни раз­ме­ри и в дру­ги­те ре­ги­о­ни на стра­на­та. За раз­ли­ка от сред­ни­те за стра­на­та стой­нос­ти, за Плов­див се наб­лю­да­ва по прин­цип по-го­лям дял на ре­а­ли­зи­ра­ни­те по­чив­ки от бъл­гар­ски граж­да­ни в срав­не­ние с то­зи на чуж­ди­те граж­да­ни. Съ­що та­ка не се наб­лю­да­ва яс­но от­чет­ли­ва се­зон­ност на по­се­ще­ни­я­та, как­то е в мно­го дру­ги ре­ги­о­ни на стра­на­та. На­дя­ва­ме се, че те­зи фак­то­ри ще ог­ра­ни­чат не­га­тив­ни­те ефек­ти за Плов­див в срав­не­ние с дру­ги гра­до­ве в Бъл­га­рия, след вди­га­не на ог­ра­ни­че­ни­я­та в стра­на­та и при до­пус­ка­не на чуж­дес­тран­ни­те ту­рис­ти.

Друг сек­тор, ко­и­то бе за­сег­нат от ефек­ти­те на пан­де­ми­я­та и сви­ва­не на до­хо­ди­те на до­ма­кин­ства­та, е тър­го­ви­я­та на дреб­но. Още през март 2020 г. обо­ро­тът в тър­го­ви­я­та на дреб­но се е свил с бли­зо 12% на на­ци­о­нал­но ни­во спря­мо пред­ход­на­та го­ди­на. Един­стве­но ръст на обо­ро­та имат при ап­те­ки­те и ма­га­зи­ни­те за хра­ни­тел­ни сто­ки.

Плов­див бе­ше сред пър­ви­те об­щи­ни, ко­я­то нап­ра­ви оцен­ка на ико­но­ми­чес­ка­та си­ту­а­ция и пред­прие кон­крет­ни стъп­ки за под­кре­па на мал­кия биз­нес и фир­ми­те, ра­бо­те­щи в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те, как­то и за твор­чес­ки­те гил­дии.

От 13 май до 31 ав­густ 2020 г. ще бъ­дат ос­во­бо­де­ни от "тро­то­ар­но пра­во" обек­ти­те, ко­и­то бя­ха зат­во­ре­ни за из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние.

Тър­гов­ци и на­е­ма­те­ли на об­щин­ски имо­ти, ко­и­то по­пад­на­ха в об­хва­та на за­по­вед­та на ми­нис­тъ­ра на здра­ве­о­паз­ва­не­то за въ­веж­да­не на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние, бя­ха ос­во­бо­де­ни от на­ем за вре­ме­то, през ко­е­то са би­ли зат­во­ре­ни. Пред­ви­де­но е на­ма­ле­ние с 50% на на­е­ма на за­ве­де­ния, по­ме­ща­ва­щи се в об­щин­ски имо­ти, ко­и­то по вре­ме на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние са из­вър­шва­ли дей­ност в на­ма­лен обем, ка­то са при­гот­вя­ли хра­на.

Об­щи­на Плов­див прие и мер­ки в под­кре­па на не­за­ви­си­ми­те плов­див­ски твор­ци, за­сег­на­ти от кри­за­та. Съз­да­ден бе­ше Кри­зи­сен фонд в раз­мер на 100 000 лв. От не­го те мо­гат да по­лу­чат ед­нок­рат­на без­въз­мез­дна по­мощ от 1000 ле­ва за пок­ри­ва­не на ос­нов­ни раз­хо­ди в ме­се­ци­те на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние.

Всич­ки граж­да­ни на Плов­див по­лу­чи­ха ме­се­ц от­сроч­ка за пла­ща­не на пър­ва­та внос­ка за так­са смет. С два ме­се­ца бе удъл­жен и сро­кът за пол­зва­не на 5% от­стъп­ка при пла­ща­не на ця­ла­та дъл­жи­ма су­ма за да­нък сгра­ди и да­нък МПС.

Бла­го­да­ря на об­щин­ски­те съ­вет­ни­ци, че под­кре­пи­ха мер­ки­те. Важ­но е в труд­ни си­ту­а­ции да сме един­ни и со­ли­дар­ни.

- Пред­при­ех­те ма­щаб­на со­ци­ал­на прог­ра­ма за под­по­ма­га­не на плов­див­ча­ни в кри­за­та. Как­ви са ре­зул­та­ти­те?

- Об­щи­на Плов­див ус­пя да се пог­ри­жи ефек­тив­но за ед­ни от най-за­сег­на­ти­те гру­пи - со­ци­ал­но сла­би­те, са­мот­ни­те хо­ра и хо­ра­та с ув­реж­да­ния. За­да­ча­та ни бе­ше да дос­тиг­нем до нуж­да­е­щи­те се. За­то­ва бе съз­да­ден со­ци­а­лен ко­ор­ди­на­ци­о­нен цен­тър, кой­то из­гот­ви ре­гис­тър на пол­зва­те­ли­те на со­ци­ал­ни ус­лу­ги, с цел пре­дот­вра­тя­ва­не на зло­у­пот­ре­би­те с по­мо­щи. То­зи цен­тър има­ше за за­да­ча да под­дър­жа и спи­съ­ци с доб­ро­вол­ци, ко­и­то да учас­тват в раз­на­ся­не­то на па­ке­ти­ра­на хра­на и ле­кар­ства на нуж­да­е­щи­те се плов­див­ча­ни.

Съв­мес­тно с ра­йон­ни­те кме­то­ве съз­да­дох­ме ор­га­ни­за­ция, за да мо­же да се дос­тиг­не до хо­ра­та. Плов­див ста­на един от пър­ви­те гра­до­ве, в кой­то стар­ти­ра прог­ра­ма­та "То­пъл об­яд у до­ма в ус­ло­ви­я­та на из­вън­ред­на си­ту­а­ция" за 250 ду­ши. Об­що от со­ци­ал­ни­те усул­ги в гра­да са об­хва­на­ти над 6000 ду­ши.

- Нас­ле­дих­те куп проб­ле­ми от пре­диш­ния кмет­ски екип. С кои от тях ус­пях­те да се спра­ви­те?

- Пред­по­чи­там да ги на­ри­чам пре­диз­ви­ка­тел­ства, а не проб­ле­ми. Фор­ми­рах си­лен екип, на­то­ва­ре­ни са с важ­ни за­да­чи и мно­го от­го­вор­нос­ти. Съв­мес­тно из­гот­вих­ме и Прог­ра­ма­та за уп­рав­ле­ние 2020-2023 г, в ко­я­то са оп­ре­де­ле­ни при­о­ри­те­ти в на­ша­та ра­бо­та до края на ман­да­та.

Гра­дът се раз­ви­ва ин­тен­зив­но ка­то цен­тър на най-го­ля­ма­та ико­но­ми­чес­ка зо­на в Бъл­га­рия. Ин­дус­три­я­та рас­те, на­се­ле­ни­е­то съ­що.  Оттам и всич­ки про­из­ти­ча­щи от то­ва проб­ле­ми. Но ние от пър­вия ден за­поч­нах­ме да ги ре­ша­ва­ме и под­гот­вих­ме се­ри­оз­на ин­фрас­тук­тур­на прог­ра­ма за це­лия ман­дат. Факт е, че гра­дът се за­дъх­ва - зат­руд­нен е тра­фи­кът, а оттам се за­мър­ся­ва и въз­ду­хът. Ед­на от важ­ни­те за­да­чи през след­ва­щи­те ня­кол­ко го­ди­ни е да ре­а­ли­зи­ра­ме зат­ва­ря­не­то на вът­реш­ния ринг чрез из­граж­да­не­то на ня­кол­ко про­би­ва, кръс­то­ви­ща на две ни­ва и да ра­бо­тим за из­граж­да­не­то на Око­лов­ръс­тно­то шо­се на Плов­див, чи­я­то ре­а­ли­за­ция аз стар­ти­рах още ка­то об­лас­тен уп­ра­ви­тел. Се­га про­дъл­жа­ва ра­бо­та­та по връз­ка­та от Асе­нов­град­ско шо­се към ма­гис­тра­ла "Тра­кия". Важ­но е да по­доб­рим свър­за­нос­тта меж­ду ра­йо­ни­те.

В гра­да пред­стои да стар­ти­ра и един от най-го­ле­ми­те про­ек­ти, кой­то ще об­лек­чи тра­фи­ка - про­би­вът под Цен­трал­на га­ра, кой­то се ре­а­ли­зи­ра от НКЖИ. Той ще нап­ра­ви връз­ка­та меж­ду ра­йон "Цен­тра­лен" и "Южен" ди­рек­тна. Съ­що­то та­ка на фи­на­ла сме за из­бор на из­пъл­ни­тел за из­граж­да­не­то на под­ле­за "Мо­дър - Ца­ре­вец", кой­то пък ще свър­же ра­йон "За­па­ден" с "Южен". Но­ви­ят мост над р. Ма­ри­ца, кой­то съ­що пла­ни­ра­ме да из­гра­дим, съ­що ще по­доб­ри ко­му­ни­ка­ци­я­та меж­ду ра­йо­ни­те.

В мо­мен­та ра­бо­тим по Вод­ния ци­къл на гра­да, кой­то е най-го­ле­ми­ят ни про­ект в мо­мен­та и е на об­ща стой­ност 120 млн. лв. Пред­стои да за­поч­не до­из­граж­да­не­то на два­та ста­ди­о­на - "Хрис­то Бо­тев" и "Ла­у­та", за ко­и­то пра­ви­тел­ство­то от­пус­на 37 млн. лв. це­ле­во.

Пред­стои да да­дем старт и на един мно­го ва­жен про­ект за ту­риз­ма, кой­то спе­че­лих­ме след 10-го­диш­на са­га и ще бъ­де фи­нан­си­ран по ОП "Ре­ги­о­ни в рас­теж". Той е на стой­ност 8 млн. лв. и включ­вa со­ци­а­ли­за­ция на aнтичeн кoмплeкc "Из­тoчнa пopтa нa "Фи­липoпoл", apxeoлoгичecки кoмплeкc "Heбeт тeпe" и peкoнcтpyкция нa eлeмeнтитe нa тexничecкaтa ин­фpa-cтpyктypa и блaгoycтpoявaнe нa пoдxoди към apxeoлoги-чecки кoмплeкc "Heбeт тeпe".

По ОП "Ре­ги­о­ни в рас­теж" ус­пях­ме да спа­сим 38 млн. лв. По тях ще са­ни­ра­ме жи­ли­ща, ще и ре­мон­ти­ра­ме ули­ци, ще об­ла­го­ро­дя­ва­ме квар­та­ли­те. По та­зи прог­ра­ма за­поч­нах­ме стро­и­тел­ство­то на три дет­ски гра­ди­ни, пред­стои да за­поч­не стро­и­тел­ство­то на но­ва сгра­да на Ма­те­ма­ти­чес­ка­та гим­на­зия и но­во кри­ло на Ху­ма­ни­тар­на­та гим­на­зия.

Са­мо та­зи го­ди­на ще стар­ти­рат про­ек­ти на об­ща стой­ност бли­зо 440 ми­ли­о­на ле­ва, ко­е­то ще е го­ля­ма под­кре­па за мес­тна­та ико­но­ми­ка след кри­за­та с ко­ро­на­ви­ру­са.

- Кои са дру­ги­те го­ле­ми при­о­ри­те­ти, по ко­и­то ще ра­бо­ти­те през след­ва­щи­те го­ди­ни?

- Ин­фрас­трук­ту­ра­на­та ни прог­ра­ма за ман­да­та е на стой­ност над 500 млн. лв. Кои от те­зи про­ек­ти ще се ре­а­ли­зи­рат за­ви­си от фи­нан­си­ра­не­то. Тър­сим раз­лич­ни ин­стру­мен­ти и се на­дя­ва­ме за по­лу­чим под­кре­па­та на Об­щин­ския съ­вет и плов­див­ча­ни. Ако оба­че ня­ма об­ща по­ли­ти­чес­ка во­ля, труд­но мо­же да се ре­а­ли­зи­ра та­ка­ва ма­щаб­на прог­ра­ма без кредитиране от Европа. В нея мяс­то са на­ме­ри­ли и мес­та­та за от­дих и спорт. За нас е мно­го важ­но през то­зи ман­дат да се уве­ли­чи де­лът на зе­ле­ни­те пло­щи чрез из­граж­да­не на но­ви пар­ко­ве, на зе­ле­ни ръ­ка­ви на вход­но-из­ход­ни­те ар­те­рии и бла­го­ус­тро­я­ва­не на меж­дуб­ло­ко­ви­те прос­тран­ства.

През то­зи ман­дат тряб­ва да над­гра­дим и пос­тиг­на­то­то в об­лас­тта на об­ра­зо­ва­ни­е­то, ко­е­то по вре­ме на епи­де­ми­я­та по­ка­за из­клю­чи­тел­но до­ра кон­ди­ция. Ана­ли­зът по­каз­ва, че плов­див­ска­та об­ра­зо­ва­тел­на сис­те­ма е на­пъл­но ди­ги­та­ли­зи­ра­на. Към мо­мен­та има ра­бо­те­щи 30 000 ака­ун­та и 5 000 он­лайн клас­ни стаи. Всич­ки 52 об­щин­ски учи­ли­ща са с ак­ти­ви­ра­ни об­лач­ни плат­фор­ми, ко­и­то се пол­зват ак­тив­но.

На­соч­ва­ме вни­ма­ни­е­то си и към по­доб­ря­ва­не на ка­чес­тво­то на об­щин­ско­то здра­ве­о­паз­ва­не. Тук има­ме мно­го ра­бо­та, но то­ва не ни пла­ши.

За­ра­ди зас­та­ря­ва­не­то на на­се­ле­ни­е­то ед­на мно­го теж­ка сфе­ра се очер­та­ва и та­зи на со­ци­ал­ни­те дей­нос­ти. Тряб­ва да ра­бо­тим ак­тив­но и за хо­ра­та с ув­реж­да­ния. Стре­ме­жът ни е да раз­ши­рим броя на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги и хо­ра­та, ко­и­то са об­хва­на­ти от тях.

Ще про­дъл­жим и ще обо­га­тим всич­ко доб­ро, ко­е­то пос­тиг­нах­ме в кул­ту­ра­та по вре­ме на "Плов­див - Ев­ро­пейс­ка сто­ли­ца на кул­ту­ра­та". До­ри и в кри­за ще ус­пе­ем да ре­а­ли­зи­ра­ме ем­бле­ма­тич­ни­те фес­ти­ва­ли на гра­да - са­мо ще по­со­ча един от най-зна­ко­ви­те плов­див­ски фес­ти­ва­ли OPERA OPEN, кой­то за­поч­ва след­ва­щия ме­сец и се ре­а­ли­зи­ра с под­ке­па­та на Об­щи­на Плов­див. Та­зи го­ди­на ще пред­ста­вим го­ле­ми­те бъл­гар­ски име­на в опер­но­то из­кус­тво - Со­ня Йон­че­ва, Ма­ри­а­на Пен­че­ва и ще се нас­ла­дим на при­със­тви­е­то на име­ни­та­та и не­пов­то­ри­ма Рай­на Ка­ба­и­ван­ска.

Плов­див пре­да­де ща­фе­та­та на след­ва­щи­те ев­ро­пей­ски сто­ли­ци на кул­ту­ра­та, но за нас ос­та­ва глав­на цел гра­дът ни да про­дъл­жи да е по­ле за кул­тур­ни из­я­ви. Ще про­дъл­жим да ин­вес­ти­ра­ме в кул­тур­но­то съ­дър­жа­ние на Плов­див и да рад­ва­ме на­ша­та пуб­ли­ка.

Източник: standartnews.com