Пловдивската екоинспекция: При проверката, подадена от СНЦ „Бъдеще за село Труд“, не се установи наличие на торене

Публикувана 10.01.2020 17:41

След днешната публикация на GustoNews.bg, отнасяща се до сигнал от жителите на пловдивското село Труд, относно поредно нарушение на електроцентралата за биогаз и нарушаване заповедта на двама министри,

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=70595&FCID=FCe02bd52e623ee3e084278ad1575b264e,

от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив изразиха категорично несъгласие с публикуваните обвинения от страна на г-н Тончев, представител СНЦ „Бъдеще за село Труд“ към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив.

Ето какво заявиха от екоинспекцията:

В края на 23 декември 2019 г. в РИОСВ – Пловдив е постъпил сигнал от представител на СНЦ „Бъдеще за село Труд“ за наторяване на земеделска земя с нитрати в землището на село Труд. Веднага на следващия ден директорът на екоинституцията организира съвместна проверка по случая с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), а на проверката е поканен да присъства и сигналоподателят.

Направен е щателен оглед на посоченото в сигнала място, като е установено, че няма никакви следи от прясно наторяване или пък от влизане със земеделска или друга тежка техника. На място е присъствал и набеденият арендатор на земята, който твърди, че е приключил с торенето на 25 октомври 2019 г. в съответствие с приетите добри земеделски практики, забраната за торене в периода от 1 ноември до 20 февруари  и заповедите на МОСВ и МЗХГ в това отношение. Сигналоподателят не се е отзовал на поканата да присъства на самата проверка.

Важно е да бъде уточнено, че РИОСВ - Пловдив не е отговорна институция по Заповед № РД-660/2019 г. на МОСВ за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници, нито по Заповед на МЗХГ и МОСВ № РД-090877/2017 г. и РД-09-791/2017 г., с които се утвърждава Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването от земеделски източници в уязвимите зони. Отговорните институции, които имат право да упражняват контрол в тази сфера, са други с оглед на това, че уязвимите зони представляват зоните за защита на водите, а посочените територии не попадат в зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Господин Тончев е единственият сигналоподател по случая. В РИОСВ – Пловдив не са постъпвали сигнали в тази връзка, касаещи нерегламентирано торене, от други граждани или организации.

Източник: GustoNews