Подлагат на обществено обсъждане бъдещето на терена до Понеделник пазара

Публикувана 08.01.2020 09:16

Обществено обсъждане на проект "Културно-исторически и обществен център Пловдив” ще се състои от 15.00 часа днес в заседателната зала на Общинския съвет в Пловдив. Проектът на „ЦЕНТРАЛ - ПЛОВДИВ” АД ще бъде представен пред изпълнителната власт и пловдивските граждани от проектантите „Стефан Добрев - архитектура и дизайн" ЕООД.

Той касае ПУП-ПРЗ и РУП и обемно-устройствено проучване за УПИ |, кв. 71 по плана на |-ва градска част - юг - гр. Пловдив”.  Проектът предвижда промяна на отреждането на УПИ I - 2234, административна, обществена, стопанска дейност, с превеждане в съответствие с идентификатор по КК на гр. Пловдив в УПИ I-1704, обществено обслужващи дейности, жилищно “ строителство и археология за изграждане на обект: "Културно-исторически и обществен център Пловдив”.

Проектните материали са публикувани в сайта на Възложителя www.rosaimpex.com - секция „Новини“, проектните материали са на разположение за запознаване от заинтересованите страни в административните сгради на районните кметства в Пловдив.

Файловете могат да бъдат свалени тук:

http://rosaimpex.com/sites/default/files/all-kw-71-ipr-iprz-pup.pdf

Източник: GustoNews