Съединение и Куклен подпомагат възрастни хора и лица с увреждания

Публикувана 16.08.2019

Община Куклен и община Съединение са сред тридесетте общини с одобрени нови проекти за патронажна грижа, която подпомага възрастни хора и лица с увреждания. За първи път се извършва финансиране на такъв тип грижа със средства от Европейския съюз.

На 09.07.2019г. община Съединение в партньорство с община Куклен подписаха  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 – Компонент 2” на стойност 175 359,20 лв., като за община Съединение ще използват 108 555,28 лв., а община Куклен – 66 803,92 лв.

Хората, които могат да се възползват от патронажната грижа, подпомогната от ЕС трябва да бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване или хора с увреждания и техните семейства – с невъзможност за самообслужване. Комисия от община Куклен работи по подбора и определи 18 човека, които изпълняват горепосочените изисквания.

По тази програма, в община Куклен ще бъдат назначени 1 координатор с до 80 часа месечно, една медицинска сестра на 4 часов работен ден, 1 шофьор на 4 часов работен ден и 2 домашни помощници на пълен работен ден. Също така се предвиждат допълнителни дейности и подбор на ползвателите на услугите. Ще се предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги за лицата от целевите групи, ще се предоставя психологическа подкрепа, заедно с консултиране, обучение и ръководство на персонала.

В програмата е предвидено да се закупи превозно средство за превоз на специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите. Интегрираните услуги ще се предоставят за срок от 12 месеца, като всеки нуждаещ се може да получава тези услуги в рамките на до 2 часа на ден.

С този проект община Куклен цели осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги заедно с осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевите групи в домашна среда. Не на последно място, се търси повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността.

Източник: GustoNews