Младен Шишков представи в парламента доклада за измененията на Закона за културното наследство

Публикувана 20.06.2019

На заседанието в Народното събрание Младен Шишков представи предлаганите промени в Закона за клутурното наследство. По думите му с тяхното приемане ще бъдат  изпълнени пет мерки по Приложение № 1 към Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Според доклада първата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване на музейна дейност от частни музеи. Предвижда се регламентиране на необходимите документи и изискванията при тяхното попълване, като те ще се проверяват служебно и срокът за издаване на разрешението се намалява от три на два месеца.

Втората мярка се отнася до процедурата за съгласуване на плановете за опазване и управление, устройствените планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство. Регламентира се съгласуването и отказът за съгласуване въз основа на проверка на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл.81, ал.7 и след становище на Специализирания експертен съвет.

Третата мярка се отнася до процедурата за съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитените територии за опазване на културното наследство. Регламентирани са изискванията за съгласуване или отказ за съгласуване въз основа на проверка на съответствието с изискванията на наредбата по чл. 171от закона, съгласуван устройствен план и виза за проектиране или схема за поставяне и с режимите за опазване за съответната територия.

Четвъртата мярка се отнася до издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство, като се регламентират необходимите документи за издаване на разрешението и основанията за отказ и за отнемане на издаденото разрешение. Предлага се срокът за издаване на разрешението от 14-дневен да стане 30-дневен, в който срок е включено и разглеждането на документите от Специализирания експертен съвет.
Петата мярка се отнася до издаването на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство. Предложението е освен административната процедура по издаването на разрешението да се регламентира и създаването на Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културните ценности, чиято дейност до момента се основава на наредба.

По всяко от горните производства се предвижда, че при установяване на непълноти по документите заявителят се уведомява писмено, като му се предоставя срок 10 работни дни за тяхното отстраняване, след което производството се прекратява.

По думите на Младен Шишков промените са в унисон с водената от правителството политика за намаляване на административната тежест и в улеснение на гражданите и бизнеса.

Източник: GustoNews