Обявиха сесия за финансиране на пловдивски писатели и важни за града издания

Публикувана 06.06.2019 17:24

Община Пловдив обявява сесия за набиране на  предложения по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата. 

Предложенията се приемат от 1 до 15 юли, включително, съобщиха от Общината. 

По Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансира подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани  творби, важни за Пловдив) по реда и условията на чл.31 до чл.36 от настоящата Наредба.  

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив  http://www.plovdiv.bg, в раздел „Култура“, в публикацията „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“.  

Финансирането е в размер както следва:

1. Стихосбирка – до 800лв.

2. Белетристична творба - до 3500лв.

 

Кой може да кандидатства:

Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

 

Срокове за кандидатстване:

Документи за финансиране се приемат от 1 до 15 юли 2019г. в деловодството на Община Пловдив на адрес пл. Стефан Стамболов“ №1 с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ или по

електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg  подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

 

Предложенията следва да съдържат:

1.            Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 4  – в един екземпляр на хартиен носител;

2. Попълнени декларации в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител. Приложение 14 се попълва както от кандидата или представляващия го, така и от автора.

3. Текст на ръкописа на електронен носител (CD, USB, DVD).

4.            Документ за постоянен или настоящ адрес на автора

5. Писмено съгласие от автора (в свободен текст) издателството да участва в конкурсната процедура с неговото произведение или (ако е приложимо) – документ за уредени авторски права.

6. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

7. Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на твореца или творческия колектив, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма и писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

 

Общи условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите за финансиране:

1.            Да са подадени с пълния набор коректно попълнени документи по чл.32;

2. Авторът на произведението да има постоянен и/или настоящ адрес в Пловдив.

(2) Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. кандидатът не е изпълнил коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

 

За обстоятелствата по ал.2, т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При наличие на обстоятелства по предходната алинея, комисията не допуска кандидата до оценяване.

 

Не се подкрепят:          

Творби на автори, чийто постоянен и настоящ адрес е извън територията на Община Пловдив.

Предложения  за финансиране, които вече са получили такова с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

 

Допустимост на разходите:

По Компонент 4 се финансират разходи за авторски хонорари, редакторска и коректорска дейност, дизайн.

Не се финансират разходи за представяне и рекламиране на проекта.

 

Критерии за оценка на постъпили предложения:

Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание;

Произведението да има значение за развитието на културния живот на града, опазване на културно-историческото наследство и запазване на историческата памет. 

Източник: GustoNews