В световния ден на околната среда Община Пловдив проведе практическо обучение със студенти

Публикувана 06.06.2019 15:09

Община Пловдив посрещна студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Биология и химия“ към Биологическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на територията на природна забележителност „Младежки хълм“.

С експерти от общината и Българското дружество за защита на птиците беше проведено практическо занятие, относно категориите защитени територии и режимите по тяхното опазване. Младите еколози се запознаха с интересната флора и фауна и наблюдаваха характерните скални образувания на хълма.

С помощта на специалистите от БДЗП и преподаватели на студентите, паралелно с теренното обучение се проведе акция по почистване и моделно обозначаване на границите на природна забележителност „Младежки хълм“ с лентова маркировка, нанесена с боя, върху дървета, камъни или огради. Обозначаване пределите на защитените територии е част от изискванията на Закона за защитените територии, за тяхното управление и за категория природна забележителност, каквито са „Данов хълм“, „Младежки хълм“ и „Хълма на Освободителите“ представлява две цветни ивици – бяла и червена с широчина по 3 см и абревиатура на категорията на защитената територия ПЗ.

Освен прекият природозащитен ефект, акцията има и образователно значение за повишаване осведомеността на обществото за режима на защита, под който се намира природна забележителност „Младежки хълм“ и отправяне на послание към любителите и посетителите на зелените зони в Пловдив за съхранение на ресурсите им и опазване на чистота в тях. Съчетавайки  функциите на градски парк за широко обществено ползване и защитена територия, опазваща биологичното разнообразие и характерния ландшафт, Младежки хълм е знаков за град Пловдив и е един от неговите символи. Обект на защита в него са ценни, растителни и животински видове, сред които балкански ендемити, видове включени в Червената книга на България и редки за страната растения. Градът ни е с уникални природни дадености, с потенциал за осигуряване на спорт, туризъм и отдих в центъра на града, което го прави единствен и различен в Европа.

Община Пловдив призовава посетителите на всички „тихи зони“ в града ни за отговорно поведение по време на разходките и престоя си.

Нека се радваме на природата без да я увреждаме и замърсяваме!
При констатиране на нарушители и недоброжелателни прояви, сигнализирайте на тел: 032/ 932 030-Общинска полиция-Пловдив.

Източник: GustoNews