Важна информация във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Публикувана 06.05.2019

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., общинска администрация в Пловдив уведомява:

1. В срок до 11.05.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща info@plovdiv.bg, като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 11.05.2019 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)в срок до 11.05.2019 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател,в срок до 18.05.2019 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

5. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени на интернет страницата на община Пловдив www.plovdiv.bg/категория избори 2019, както и на място в районните администрации на община Пловдив.

Източник: GustoNews