Общинските съветници на ВМРО-Пловдив: Нина Гьошева и Камен Шишманов

Войводите искат промяна в проекта на фондация "Глас"

Публикувана 11.04.2019

Общинските съветници на ВМРО-Пловдив: Стефан Послийски, Нина Гьошева и Камен Шишманов, внесоха писмо до Управителния съвет на ОФ "Пловдив 2019" с предложение за прекратяване на част от изпълнението на проекта на фондация "Глас" - предвидената изложба, която предизвика хомофобски настроения.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=66625&FCID=FC93292de340ca879d5783b6b4da6c97cc

Ето пълният текст на писмото:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

 

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

 

 

Относно: прекратяване на част от изпълнението на Проект Балканска гордост# Balkan Pride, a по-конкретно изложбата, предвидена в проекта

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с увеличаващото се през последните дни в публичното пространство напрежение, касаещо предстоящото провеждане на заложената в програмата на Европейска столица на културата Пловдив 2019 изложба през месец юли 2019, отправяме предложение същата да бъде извадена от културния календар. Мотивите са множество, но основите са, че характерът на изложбата е с изключително провокативен характер и темата е с много висок обществен отзвук. Считаме, че гражданското общество не е готово за започване на толкова открит диалог за разбиване на стереотипите, свързани с ЛГБТИ+ общности. Също така считаме, че не допустимо да се използва трибуната на културния календар на Европейска столица на културата Пловдив 2019 за добиване на медийна популярност на крайно непопулярни, нетрадиционни и неприемливи за българските граждани начини за демонстриране на сексуална ориентация и полова идентичност.

Борбата за равноправие на ЛГБТИ+ общността, търсенето на възможност за максимален отзвук за разпространение на основите послания на проекта, желанието за привличане на по-голяма публика е напълно разбираемо от страна на общността, но категорично неоправдано и нежелано за традиционно мислещите български граждани.

В допълнение на горепосоченото, считаме че ЛГБТИ+ общността може да намери  други относими и адекватни начини за изграждане на връзки с местни и регионални общности, без да е наложително това да се случва чрез програмата на Пловдив 2019 и още по-малко чрез финансиране на същите от страна на Фондация Пловдив 2019.

Ето защо Ви приканваме да преразгледате значимостта и бъдещия негативен отзвук на планираната изложба от Фондация „Глас- България“ и да оттеглите възлагането ѝ по Договор за финансиране на проектни предложение по отворена покана за „Малки проекти: събитие и общностно участие“ на Общинска фондация „Пловдив 2019“ с № ОПИП-017/30.10.2018.

Тъй като в сключения между страните договор не е указана клауза на прекратяване на възлагането от страна на Общинска фондация „Пловдив 2019“ в случай на оттегляне на заданието на същата, следва да се приложат разпоредбите на гражданското законодателство,  а именно Закона за задълженията и договорите. От законодателя е заложено  особено основание за прекратяване на договора - уредено в чл. 268: „Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар и изпълнението да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.“

При така създалата се ситуация и с оглед избягване на повишаване на нивото на обществено недоволство Ви призоваваме за проявите здрав разум и да не допуснете реализирането на горепосочената изложба.

С уважение,

СТЕФАН ПОСЛИЙСКИ

НИНА ГЬОШЕВА

КАМЕН ШИШМАНОВ

Източник: GustoNews