Мерки за пожарна безопасност – Жътвена кампания 2018 г.

Публикувана 08.06.2018 14:06

Във връзка с пожароопасния сезон, жътвената кампания (2018) и настъпилите горещи летни месеци, от РДПБЗН-Пловдив напомняме, че с тенденциозното повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари.

Тази година на територията на област Пловдив са засети площи с житни култури –над 610 000 дка. С цел обезпечаване нормалното протичане на жътвената кампания, служители от РДПБЗН гр. Пловдив извършват тематични проверки. Особено внимание се обръща на следното:

-земеделската техника трябва да е осигурена с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене;
-състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
-спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба  № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;
-спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;
-спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;
-спазване на изискванията към земеделската техника.

За недопускане възникването на пожари, РДПБЗН-Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания при дейности в житните масиви или в близост до тях, да се има предвид следното:

1. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти(електропроводи, газопроводи и др.), преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не създават предпоставки за възникването на пожари.
3. Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.

За да не се допускат пожари в житните насаждения напомняме на гражданите:

-да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото, горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно, противозаконно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.
-да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
-да не се допуска децата да играят с огън и кибрит

Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат съответните, предвидени в закона санкции на виновните граждани и длъжностни лица!

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в “Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи”.

Източник: GustoNews