инж. Борислав Стаматов - В.И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив

Омбудсманът на Пловдив: Градоустройството е траен проблем за пловдивчани

Публикувана 14.02.2018 11:45

С най-голям дял от броя подадени сигнали за изминалата година е ресор „Устройство на територията; незаконно строителство”. При него, обаче няма ръст, а по тематиката, уредена от Закона за устройство на територията обикновено гражданите са много активни. Това обобщава в отчета за дейността на институцията Обществен посредник за 2017 г., инж. Борислав Стаматов - В.И.Д. Обществен посредник на територията на Община Пловдив.

С около 120% са се увеличили проблемите в „Административно-техническо обслужване”, което е показателно за устойчиво присъствие на трудностите, които гражданите изпитват при работата си с администрацията, а ресорът е на четвърто място по брой сигнали. Значими и важни са поставените сигнали в направлението „Транспорт и безопасност на движението”, тъй като те засягат големи социални групи. Тук ръстът на увеличение е 75% и заема пето място по брой, констатира Стаматов.

Отчитаме известно намаление на конфликтите, които се създават в рамките на една етажна собственост, но отново бихме настоявали администрацията да има по-голяма ангажираност в прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), препоръчва той.

За отчетния период в институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив са постъпили 353 сигнала, като от тях 184 писмени, изложени собственоръчно от гражданите и 169 устни, които са отразени в протокол. Сигналите са разпределени в 17 направления.

Съпоставяйки статистиката за 2016 г. и 2017 г. се отчита тенденция на увеличаване на броя на сигналите в следните направления: административно-техническо обслужване, образование, транспорт и безопасност на движението и други (трудово-правни, лични и пр., в т.ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството, правата и свободите на гражданите). Видима тенденция за намаляване на сигналите са в следните направления: етажна собственост, социална политика, топлофикация и електроснабдяване.

Въз основа на анализираните масиви сигнали за 2017 г. Общественият посредник налага следните препоръки и предложения:

1. Служебно отписване на партидите след продажба на МПС или недвижим имот в Дирекция „Местни данъци и такси” и отмяна на ангажимента продавачът да подава допълнително уведомление за извършената смяна на собственик. Така ще отпадне възможността за двойно облагане.

2. Увеличение на машинния парк на ОП „Градини и паркове”, което да доведе до удовлетворяване в срок на подадените сигнали от граждани и издадените заповеди от районните кметове за нуждата от окастряне на дървета в града.

3. При почистването (метенето) на улиците да се намали ръчния труд, като се въведат машини, които са по-производителни и които при своята работа („метене“) биха могли да третират обработваната повърхност с вода, за да не се вдига прах особено в летните месеци. Също така още бихме препоръчали през летните месеци улиците да се мият по-често.

4. Залагане в бъдещия бюджет на проект за изграждането на общински социален и старчески дом.

5. Разработка на цялостна концепция за ремонтиране, обновяване и поддържане на подлезите на територията на Община Пловдив под шапката на конкретна общинска структура.

6. По-голяма ангажираност на администрацията в рамките на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за разрешаване на конфликтите, възникнали в етажните собствености.

7. Промяна в Наредбата, касаеща изискванията за прием на деца и ученици в детските градини и училища относно удължаване срока на уседналост на родителите по адресна регистрация.

8. Изграждането на многоетажни паркинги в гъстонаселените жилищни и бизнес-райони и квартали. В този смисъл е нужно спешно решение на проблема в арт-квартал „Капана” и идеалния център на гр. Пловдив.

9. Концепция за въвеждане на екологичен електротранспорт, който да не замърсява въздуха и намали трафика по основните улици и булеварди.

10. Адекватни и ефективни мерки за ограничаване на степента на замърсеност с фини прахови частици, които са с ясен произход – отоплението с твърдо гориво през зимата, големият трафик на автомобили и прашни улици през лятото.

11. Проучване на възможностите за промени в Наредбата за осигуряване на обществения ред в частта, касаеща издаването на разрешение за удължено работно време на търговски обекти, намиращи се в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, като освен решение на Общото събрание на етажните собственици да се изисква изрично и писмено съгласие на непосредствените съседи, собственици на жилища.

12. Изграждането на площадка за временно настаняване (от 6 до 12 месеца например) на граждани, които са извършили незаконно строителство, живеят в него и предстои премахване на същото. Всеки един от обектите на площадката ( сглобяеми къщички, фургони или др. подобни) трябва да е снабден с ток, вода, канализация, а така също с електромер и водомер, за да могат настанените там да плащат консумативите си. Обектите могат да се ползват със заповед на кмета на Община Пловдив, както от граждани, на които им се събарят незаконните жилища, така и от други граждани, изпаднали в бедствено положение. За успешната реализация на това мероприятие е необходимо да се заложат средства в бюджета на Община Пловдив за следващата година, които да бъдат поискани от републиканския бюджет, по европейска линия или по линия на някои фондации, имащи отношения по тези въпроси. В този смисъл от институцията предлагаме създаването на работна група, която да предложи мероприятия за подобряване качеството на живот на малцинствените групи и онези групи граждани, които битуват в непосредствена близост до тях.

13. Промяна на начина на изчисление на такса смет за недвижими имоти, която да е съобразена с количеството на генерираните отпадъци, а не както е в момента – на база данъчна оценка. Същевременно трябва да бъде въведен ефективен контрол върху потребителите на тази услуга.

14. Реална промяна на размерите на таксите и разноските по изпълнението на действията на Частните съдебни изпълнители (ЧСИ), които да намалят в пъти тежестта, с която се натоварват длъжниците и непозволяване на един дълг да нарасне няколкократно след като той бъде възложен за принудително изпълнение.

Отчетът на пловдивския омбудсман инж. Борислав Стаматов и изводите от него са на основание чл. 26 и чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив.

Източник: GustoNews
Вашите коментари

 

Име

Коментар

Въведете кода