Приключи социален проект в Южен

Публикувана 19.12.2017 13:49

Заключителна пресконференция, организирана в рамките на ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Независим живот“ се проведе днес в район „Южен”.

Проектът за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване стартира на 01.01.2016 г.,  Той продължи в следващите две години и се финансира с близо половин милион лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Около 160  хора с трайни увреждания и самотно живеещи от район „Южен“ са подкрепени от новосъздадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Ефектът от дейностите, които имаха за цел да подобрят качеството на живот и достъпа до услуги на една особено уязвима група, каквито са възрастните хора, беше представен по време на заключителна пресконференция.

"За нас най-ценното постижение е, че успяхме да предложим услуги, които са близо до нуждите на хората. Комплексният подход към потребностите на тези хора и предлагането на здравна грижа, социална подкрепа и помощ в домакинството в най-голяма степен гарантира, че хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, които трудно се справят сами в ежедневието си, няма да попаднат в социална изолация и бедност. Освен това дадохме шанс на техните близки и роднини, които бяха ангажирани с грижата за нуждаещите се да се върнат на пазара на труда, а в това време някой професионално да ги замести. Отдавна у нас се говори, че социалните услуги трябва да са гъвкави, да са почасови, да съчетават различен тип грижа и да предлагат индивидуален подход. Този проект направи точно това", сподели Борислав  Инчев.

За финансиране на услугите средствата бяха получени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по приоритетната ос 2 за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Бяха назначени 81 лични асистенти, и 12 социални асистенти. Те подкрепяха възрастните хора в поддържането на домакинството, пазаруването, посещенията при лекар, но също така им помагаха за създаване на социални контакти, посещение на културни събития, писане и подаване на документи. Също така се предоставяха услуги и от медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.

"Беше направена социална оценка на всеки отделен потребител, за да се определи от каква подкрепа има нужда. След това предоставихме на нуждаещите се възможност, въпреки ограниченията си, да получат грижа в семейна среда. Това е най-добрата алтернатива на институционализацията.", категорични бяха от екипа на проекта.

Източник: GustoNews