929 лева средна заплата в Пловдив според Националния статистически институт

Публикувана 14.11.2017 09:26

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в Пловдив и областта средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 928 лв., за август - 907 лв. и за септември - 951 лева. През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 1.0%, като достига 929 лева.

Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 1.1 %, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6% и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са "Култура, спорт и развлечения" - с 11.0%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 10.6% и "Операции с недвижими имоти" - с 5.6%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.1% спрямо третото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в "Професионални дейности и научни изследвания" - с 35.2%, "Добивна промишленост" - с 26.2% и "Култура, спорт и развлечения" - с 21.6%. 

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2 145 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 738 лв. и "Добивна промишленост" - 1 588 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 586 лв., "Други дейности" - с 626 лева и "Транспорт, складиране и пощи" - с 690 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 9.4%, а в частния сектор - с 10.2%. По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 405 лв., а с най-ниска е област Видин - 668 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 037 лв. - със 108 лв. или 11.6% по-висока от тази за област Пловдив.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото

състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Източник: GustoNews
Вашите коментари

 

Име

Коментар

Въведете кода